01.01.2012: Giáo sư Hảo nói Việt Nam chưa có tầng lớp trí thức đúng nghĩa

Giáo sư Chu Hảo nói với Quốc Phương của BBC quan điểm riêng của mình về một số vấn đề như nên sửa đổi hiến pháp, soạn thảo luật về đảng ra sao và đặc biệt, ông cho biết đánh giá của mình về tư cách của trí thức Việt Nam ở trong nước thời gian vừa qua và hiện nay, dưới sự lãnh đạo của đảng. “Với đúng định nghĩa về trí thức mà tôi hiểu, thì thực sự chưa hình thành ở Việt Nam từ sau năm 1954 và sau năm 1975 cho tới bây giờ”, “… Khả năng độc lập tư duy, khả năng dám bảo vệ chính kiến của mình, khả năng dự báo và tạo ra dư luận lành mạnh trong xã hội chưa có nhiều. Và tôi nghĩ đấy là điều đáng thất vọng,”

Tư Mã Thiên: người nào bắt đầu sống một đời sống trí thức từ trước năm 1954 hoặc chết trước 1954 sẽ không bị coi là … con bò!

Advertisements